+25 jaar knowhow
Thema's
Thema's

Draagvlak creëren door participatie

Het betrekken van bewoners in het planproces is noodzakelijk om een brede acceptatie van een verandering in de (woon)omgeving te verkrijgen. Het ontwerp en de visualisatie daarvan blijkt een uitstekend communicatiemiddel te zijn. Uit de ervaring die wij met burgerparticipatie hebben opgedaan in uiteenlopende plannen weten wij ondertussen dat het slagen van burgerparticipatie geen toeval is. Het is een gevolg van een doordachte aanpak van het proces én een goede vertaling van de wensen van de burgers door de ontwerper. Tijdens participatieprocessen gebruiken we vooral de kracht van beelden. Beelden blijven langer op het netvlies staan. Mede om die reden bepalen wij nauwkeurig welke (voor)beelden we laten zien, om uiteindelijk geen verkeerde verwachtingen te wekken.

Kustzone Ouddorp-Bad
Kustzone Ouddorp-Bad

In het grootschalige project Kustzone Ouddorp-Bad is participatie ingezet om draagvlak te creëren en wensen van bewoners en stakeholders mee te nemen in het ontwerp. In een aantal sessies is toegewerkt naar een inrichtingsplan wat de basis vormde voor de metamorfose van het overgangsgebied tussen dorp en duin. Complicerende factor waren de tegengestelde belangen van de diverse partijen: Natuurmonumenten, recreatieondernemers, bewoners, gemeente, e.a.

Claverveld
Claverveld

Voor de woonwijk Claverveld is een interactief participatieproject opgezet voor de inrichting van de openbare ruimte. Samen met bewoners is nagedacht over een aantal parkgebieden en speelplekjes. Dit heeft geleid tot een gedragen plan waar de bewoners inmiddels dankbaar gebruik van maken.

Heeft u ook een vraagstuk op het gebied van participatie?
Maak nu een afspraak