+25 jaar knowhow
Thema's
Thema's

Natuur en biodiversiteit

De totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde, de biodiversiteit, neemt wereldwijd af. Dit heeft allerlei oorzaken, o.a. aantasting van de natuur en verstedelijking. Wij zien deze ontwikkelingen juist ook als een deel van de oplossing door natuur ín ontwikkelingen te integreren. Dat kan zowel in het landelijk als het stedelijk gebied. Als landschapsarchitect spelen wij daarin een belangrijke rol. Door onze landschappelijke en ecologische kennis kunnen wij natuur en cultuur met elkaar verbinden. Natuurinclusief en esthetisch ontwerpen sluiten elkaar niet uit.

Zowel aanleg als beheer
Zowel aanleg als beheer

In al onze projecten wordt dit thema in meerdere of mindere mate meegenomen. Adviezen bestrijken niet alleen de aanleg, maar ook het beheer. Voor het ontwikkelen van natuur en biodiversiteit is dit van groot belang. Zo kan door bijvoorbeeld minder frequent maaien en afvoeren van het maaisel de biodiversiteit sterk vergroot worden. Dergelijke principes kunnen toegepast worden in een particuliere tuin, maar ook in het park of langs de snelweg.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat

Zo zijn wij in opdracht van Rijkswaterstaat betrokken bij de landschaps- en beheervisie voor alle rijkswegen in Zeeland waar het thema ‘natuur en biodiversiteit een belangrijke rol speelt. Door een afgestemde inrichting en beheer wordt gewerkt aan natuurlijke, biodiverse bermen.

Claverveld
Claverveld

Een ander voorbeeld is de buitenruimte in de nieuwe woonwijk ‘Claverveld’ te Vlissingen. Hier is gekozen voor groene verhardingen in de straat, natuurlijk ingerichte speelplekken en streekeigen beplanting als groene dooradering van de wijk.

Adri & Zoon
Adri & Zoon

Ook op een kleiner schaalniveau kan rekening gehouden worden met natuur en biodiversiteit. Zo is bij bedrijf Adri & Zoon te Yerseke natuur geïntegreerd op het terrein. Naast specifieke insectenaantrekkende beplanting, bloemrijke bermen zijn diverse faunavoorzieningen aangebracht. In het kader van de Breeam-certificering op het gebied van duurzaamheid heeft het bedrijf hiervoor vier sterren in de wacht gesleept.

Omoda
Omoda

Bij het distributiecentrum van Omoda te Zierikzee loopt het polderlandschap door tot aan het gebouw. De ingezaaide en extensief beheerde bloemenmengsels geven kleur en versterken de biodiversiteit

Heeft u ook een vraagstuk op het gebied van natuur & biodiversiteit?
Maak nu een afspraak