+25 jaar knowhow
Thema's
Thema's

Hernieuwbare energie

De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie is een van de grootste uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Deze energietransitie gaat gepaard met grootschalige veranderingen in het landschap. Windmolens en zonneparken hebben een forse impact op het landschap. Het is een enorme ontwerp-uitdaging om energie, mens en omgeving opnieuw met elkaar in evenwicht te brengen. In eerste instantie is nog veel dakvlak in Nederland beschikbaar om zonnepanelen een plek te geven. Daar waar dit niet mogelijk is of daar waar een (landschappelijke) meerwaarde bereikt kan worden is een landopstelling te overwegen. Dit dient gepaard te gaan met een kwaliteitsverbetering en zorgvuldige landschappelijke inpassing.

Wenselijkheid
Wenselijkheid

Op grotere schaal kan nagedacht worden over de wenselijkheid van wind- en zonne-energie in het landschap. Kwetsbare gebieden kunnen uitgesloten worden van plaatsing, terwijl in andere gebieden een ontwikkeling wellicht wel passend is.

Voor de gemeente Kapelle is een landschapsvisie ‘energie uit de bloesem van Zeeland’ opgesteld waarin onderzocht is waar en onder welke voorwaarden plaatsing van zonneparken en windturbines binnen de gemeente mogelijk is. Kwetsbare en kleinschalige gebieden zijn vrijgesteld (uitsluitingsgebieden), grootschalige polders en infrastructuur zijn juist aangemerkt als kansrijk (zoekgebieden). Zie: https://www.kapelle.nl/bouwsteen-elektriciteit.

Ook in de Visie Ruimtelijke Kwaliteit, de landschapsvisie voor de rijkwegen van Zeeland en opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat, zijn locaties aangewezen waar en onder welke condities een bijdrage geleverd kan worden aan de energietransitie.

Zonneparken
Zonneparken

Bij de realisatie van zonneparken is de landschappelijke inpassing van belang. Dat kan door het aanbrengen van omringende streekeigen beplanting en/of een aarden wal rondom en het dooraderen met groen in de vorm van kruidenrijke vegetaties waarmee de biodiversiteit wordt vergroot. Ook kan (tijdelijke) waterberging onder de panelen zorgen voor een meervoudig ruimtegebruik. Zo zijn wij betrokken geweest bij het zonnepark ten zuiden van Zierikzee direct grenzend aan het bedrijfsterrein. Een hoge aarden wal aan de zuidzijde geeft de nodige inpassing. Bloemrijke mengsel zijn ingezaaid en langs de weg zijn streekeigen struwelen aangeplant.

Ook bij het (nog te realiseren) zonnepark aan de Kamperweg te Kruiningen is gewerkt met een combinatie van beplanting en kruidenmengsels. Deze zijn al aangebracht voorafgaand aan de realisatie van het zonnepark zodat direct al sprake is van een goede inpassing.

Heeft u ook een vraagstuk op het gebied van hernieuwbare energie
Maak nu een afspraak