+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Stadspark De Veste
Goes

‘Bij ’t inkomen der stad, zal menigeen een blik slaan op de weelderige beplanting van den stadswal…’. Zo begon landschapsarchitect L.A. Springer in 1919 zijn ‘Memorie van toelichting’ bij het plan tot reorganisatie van de Oostwal te Goes. Nu, bijna een eeuw later geldt deze constatering nog steeds. De stadswallen- en vesten van Goes zijn bij velen bekend en geliefd. De gemeente Goes is hiervan ook doordrongen.

Opdrachtgever: Gemeente Goes
Diensten:
Oorspronkelijk ontwerp als leidraad
Oorspronkelijk ontwerp als leidraad

Om de oorspronkelijke groenstructuur van de stadswallen en de totale samenhang van het stadswallengebied te versterken is een visie opgesteld om inrichting en beheer van dit unieke gebied ter hand te kunnen nemen. Op basis van dit plan zijn maatregelen genomen en ook biedt het plan een toetsingskader voor allerlei ontwikkelingen. Het oorspronkelijk ontwerp van Leonard Springer vormde hierbij de leidraad.

Stadspark De Veste Stadspark De Veste Stadspark De Veste Stadspark De Veste
Gefaseerde uitvoering
Gefaseerde uitvoering

Om al te forse ingrepen en daarmee kaalslag te vorkomen wordt het plan gefaseerd uitgevoerd. Elk jaar wordt een deel van de wallen tijdens een rondgang beoordeeld aan de hand van de visie en de situatie ter plaatse. Daaruit volgen jaarlijkse maatregelen. In de loop der tijd heeft Stadspark de Veste zo een kwaliteitsslag ondergaan. Naast ruimtelijke en ecologische kwaliteit wordt ook praktische bruikbaarheid en duurzaamheid meegewogen.

Ruimte en Groen Ruimte en Groen